top of page
Dansschool Hilvarenbeek

Algemene voorwaarden 2022
 

Algemene voorwaarden - Danskamp 5-6-7-8! 

Danskamp vindt plaats in de accommodatie MFC de Buun in Well.
Adres: Kasteellaan 25, 5855 AD Well
Datum: vrijdag 22 t/m zaterdag 23 juli.


Danskamp 5-6-7-8! is een samenwerkingsproject tussen Dansschool Hilvarenbeek en Dansstudio 49. Dansschool Hilvarenbeek is onder leiding van Meike Roberts en Dansstudio 49 is onder leiding van Karin Groenen.

 

Algemene regels  
1. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf tijdens danskamp te houden aan de huisregels. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2. De organisatie van danskamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens het gehele kamp of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie.
3. De organisatie van danskamp mag foto’s en video-opnamen van danskamp gebruiken voor promotie doeleinden. Door het accepteren van het toestemmingsformulier van het privacybeleid gaat u akkoord met het eventueel gebruiken van de foto/video, tenzij schriftelijk aangegeven hier bezwaar tegen te maken. Eventueel bezwaar kunt u mailen naar Meike of Karin of u vermeldt het op het formulier.Inschrijven  
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
Dit kan via de website: www.dansschoolhilvarenbeek.nl
2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier te worden ingevuld door een ouder of voogd.
3. De deelnemer verbindt zich voor het tweedaagse danskamp. Na betaling is restitutie van geld niet mogelijk, behalve bij ziekte, ongeval of medische oorzaak met gegronde redenen. Dit altijd in overleg met Karin en Meike. Afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking, wordt bepaald hoeveel geld teruggegeven kan worden. Wanneer de deelnemer het danskamp eerder verlaat door wat voor een reden dan ook, kan er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden.


 

Betaling 
1. Betaling verloopt via automatische incasso. Deze vindt plaats in juni. Er wordt vooraf een mail verstuurd.

Het tarief van €65,- wordt in 1 termijn geïncasseerd.
2. Alle door de organisatie van danskamp te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de deelnemer.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via de mail. Karin Groenen: info@dansstudio49.nl,

Meike Roberts: meike@dansschoolhilvarenbeek.nl


Privacyverklaring 2022

De organisatie van Danskamp, gevestigd aan Goordijk 9 5081 WD Hilvarenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens 
www.dansschoolhilvarenbeek.com, meike@dansschoolhilvarenbeek.nl,
Goordijk 9, 5081 WD, Hilvarenbeek, 06 34 29 36 29 


Persoonsgegevens die wij verwerken 
De organisatie van Danskamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De organisatie van Danskamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiemail
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming 
De organisatie van Danskamp neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie van Danskamp) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De organisatie van Danskamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden 
De organisatie van Danskamp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De organisatie van Danskamp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De organisatie van Danskamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar meike@dansschoolhilvarenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De organisatie van Danskamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De organisatie van Danskamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via meike@dansschoolhilvarenbeek.nl. 


 

bottom of page