top of page
Logo Dansschool Hilvarenbeek.png


Privacyverklaring - Dansschool Hilvarenbeek
Schooljaar 2022 - 2023

Dansschool Hilvarenbeek, gevestigd aan Goordijk 9, 5081 WD, Hilvarenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
www.dansschoolhilvarenbeek.com
meike@dansschoolhilvarenbeek.nl
Goordijk 9, 5081 WD, Hilvarenbeek
06 34 29 36 29

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dansschool Hilvarenbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dansschool Hilvarenbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Dansschool Hilvarenbeek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansschool Hilvarenbeek) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dansschool Hilvarenbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dansschool Hilvarenbeek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dansschool Hilvarenbeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dansschool Hilvarenbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar meike@dansschoolhilvarenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dansschool Hilvarenbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dansschool Hilvarenbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via meike@dansschoolhilvarenbeek.nl.

Gebruik foto- en videomateriaal
Dansschool Hilvarenbeek publiceert foto- en videomateriaal ter promotie op onder andere haar website, Facebook en Instagram. Het materiaal wordt verzameld via verschillende activiteiten. Denk aan danslessen, open dagen, voorstellingen, presentaties etc. Hiervoor kan iedereen, die zich online inschrijft voor een jaartraject of korte cursus, aangeven welke keuze hij/zij hierin maakt.


 

bottom of page